ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”-УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

/обученията по тази програма са за служители на общински,централн и областни администрации, които са подали проектни предложения и са одобрени./

ВКЛЮЧВА:

 • ПРИОРИТЕТНА ОС I – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, BG051PO002/13/1.3-07
 • ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ И ОБУЧЕНИЯ

  – Обучение свързано с въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики и подобряване ефективността и отчетността на администрацията по отношение изпълнението на местните политики за опазване на околната среда и за развитие на туризма.
  – Обучение по”Прилагане на вътрешни процедури за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на политики „.
  – Дейност: Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите”.

 • ПРИОРИТЕТНА ОС I – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, BG051PO002/13/1.1-07
 • ПРЕДЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ И ОБУЧЕНИЯ

  I. Изготвяне на функционален анализ на общинска администрация чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ.

  Дейността включва следните етапи:
  • Планиране и подготовка на функционалния анализ –сформиране наекип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите;комуникация и гарантиране на ангажираност;
  • Провеждане на функционалния анализ –анализ на текущото състояние:
  анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ наефикасността; идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за подобрение;
  • Приключване на функционалния анализ –приоритизиране на областитеи предложения за подобрение; изготвяне на план за действие, изготвяне на проектна доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад,комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни;
  • Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ –анализ на изпълнението на препоръките;информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките;публичност на
  резултатите от функционалния анализ

  II. Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически
  и други документи и в устройствения правилник на общината

  III. Актуализация/изготвяне на Вътрешни правила за работа на общинската
  администрация за подобряване на организацията на работните процеси и
  координацията между звената

  IV. Провеждане на обучения за прилагане на новите правила .

  V. Обучение „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи ”

  VI. Обучение за повишаване на капацитета на служителите за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на основните и функции и изграждане на институционална идентичност на администрацията

 • ПРИОРИТЕТНА ОС II ¬ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ BG051PO002/12/2.2-07
 • ПРЕДЛАГАНИ ОБУЧЕНИЯ

  1. ВЪВЕЖДАЖИ ОБУЧЕНИЯ:
  – Обучение на тема „Миграционно обучение за преминаване към по-високи версии на софтуерните продукти“
  – Обучение на тема „Управление на проекти „
  – Обучение на тема „Разработване и администриране на проекти с помощта на информационни технологии“
  – Обучение на тема „Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места“
  – Обучение на тема „Умения за работа в екип, координация между отделните звена в общинска администрация
  – Обучение на тема „Комуникация и етикет в публичните организации“
  – Обучение на тема „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи”
  – Обучение на тема „Лидерски умения и екипна ефективност”
  – Обучение на тема „Компютърните технологии в административната дейност”
  – Обучение на тема „Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управлени”
  – Обучение на тема „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език“
  – Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация
  – Обучение на тема „Интеграция на уязвими групи и ролята на служителите за реализиране на интеграционните процеси
  – Обучение за работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и такива, които не притежават правни познания
  – Обучение за екипна и лична ефективност
  – Обучение на тема „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“
  – Обучение на тема „Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”
  – Обучение на тема „Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализация на интеграционните процеси”
  – Обучение на тема „Електронно правителство.Как да станем част от него“
  – Обучение на тема „Работа с малограмотни граждани и хора в неравностойно положение”

  2. НАДГРАЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ:

  – Обучение на тема „Комуникационните потоци в администрацията – ангажимент, задължение и отговорност за управленска”
  – Обучение на тема „Повишаване на имиджа на публичните организации чрез личностно израстване и пряка ангажираност на служителите”
  – Обучение на тема „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани4
  – Обучение на тема „Организационното развитие и устойчивост като резултат от способностите, компетентността и възможностите за успех на служителите”
  – Обучение на тема „Ефективни модели на взаимодействие при прилагтане на политики за подобряване на състоянието на хората от уязвимите групи”
  – Обучение на тема” Управление на промяната в полза на прилагането на политики по успешна интеграция на малцинствата”
  – Обучение на тема „Специфика на административните практики и адаптиране на процедурите към осъществяване на пълноценна комуникация и качествено изпълнение на предлаганите услуги за неграмотни, малограмотни и неуки граждани”
  – Обучение на тема „Управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели в организацията”
  – Обучение на тема „Изграждане на доверие и развитие на екипа – гаранция за ефективност и успешно лидерство”
  – Обучение на тема „Модели за ефективност и ефикастност на междуструктурното взаимодействие и партньорство”
  – Обучение на тема „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията”

 • ПРИОРИТЕТНА ОС II ¬ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ BG051PO002/13/2.2-11
 • ОБУЧЕНИЯТА СА СЪЩИТЕ КАТО ПО BG051PO002/12/2.2-07

  разработено от creativedesign.bg