Покани за информационни срещи по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Информационна среща – кв.Аспарухово

Информационна среща – кв.Владиславово

Информационна среща -с. Каменар ис. Казашко

Информационна среща с.Звездица

Информационна среща -с.Константиново

Информационна среща-с.Тополи

разработено от creativedesign.bg