Новини

ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Ромската нова година – 14.01.2018г.

IMG_2633 - Copy IMG_2635 IMG_2637 IMG_2641 IMG_2653 - Copy IMG_2674 IMG_2719инф.кампания

ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Деня на толерантността – 16.11.2017г.

инф.кампанияIMG_2432IMG_2332IMG_2423IMG_2331IMG_2357IMG_2406IMG_2352

ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Рамазан байрам – 26.06.2017г.

инф.кампания IMG_1937 IMG_1959 IMG_1979 IMG_1990 IMG_1991 IMG_2000 IMG_2001

Закриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Покана закриваща пресконференция

Програма закриваща пресконференция

Покани за информационни срещи по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Информационна среща – кв.Аспарухово

Информационна среща – кв.Владиславово

Информационна среща -с. Каменар ис. Казашко

Информационна среща с.Звездица

Информационна среща -с.Константиново

Информационна среща-с.Тополи

Обяви за набиране на младежи до 29г. по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Обява целева група

Покана за откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ

Покана откриваща пресконференция

Програма откриваща пресконференция

ЗАЯВЛЕНИЕ по Проект : BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

заявление за вклю. в курс

Съобщения за набиране на ценови оферти по Проект : BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

съобщение 1

съобщение 2

съобщение -3

съобщение -4

съобщение -5

съобщение -6

съобщение -7

съобщение 8

съобщение 9

съобщение 10

съобщение 11

Профил на купувача

Договор ОП1

Договор ОП2

Извършени плащания

Заповед от 22.12.2015г

Протокол

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА СПИ

Указания

ПРотокол 22.12.2015

Проект на договор ОП2

ОБРАЗЦИ(1)

Проект на договор

Публична покана

 

 

 

разработено от creativedesign.bg