Новини

Покани за информационни срещи по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Информационна среща – кв.Аспарухово

Информационна среща – кв.Владиславово

Информационна среща -с. Каменар ис. Казашко

Информационна среща с.Звездица

Информационна среща -с.Константиново

Информационна среща-с.Тополи

Обяви за набиране на младежи до 29г. по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Обява целева група

Покана за откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ

Покана откриваща пресконференция

Програма откриваща пресконференция

ЗАЯВЛЕНИЕ по Проект : BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

заявление за вклю. в курс

Съобщения за набиране на ценови оферти по Проект : BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

съобщение 1

съобщение 2

съобщение -3

съобщение -4

съобщение -5

съобщение -6

съобщение -7

съобщение 8

съобщение 9

съобщение 10

съобщение 11

Профил на купувача

Договор ОП1

Договор ОП2

Извършени плащания

Заповед от 22.12.2015г

Протокол

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА СПИ

Указания

ПРотокол 22.12.2015

Проект на договор ОП2

ОБРАЗЦИ(1)

Проект на договор

Публична покана

 

 

 

Предстоящи обучения

Обява

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

разработено от creativedesign.bg